Nieuwsbrief Meldpunt Zwangere Zelfstandigen 2004-2008 november 2015

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar gelukkig kunnen we wel enig goed nieuws brengen.

Eén uitkering toegekend!
In de juli nieuwsbrief meldden we dat een aantal klaagsters met de uitspraak van het CEDAW-Comité in de hand een uitkering aangevraagd had bij het UWV. Eén van hen heeft de uitkering gekregen! Drie aanvragen zijn afgewezen en ook het bezwaar daartegen is afgewezen. Deze klaagsters hebben beroep ingesteld bij de rechtbank of zijn daar mee bezig. Twee aanvragen zijn nog in behandeling. In het bezwaar en beroep wordt uiteraard naar voren gebracht dat één van de zes – die allen in dezelfde omstandigheden verkeerden – wel een uitkering heeft verkregen. Dat op basis van het gelijkheidsbeginsel dit voor de anderen ook behoort te gelden. Het UWV verwerpt deze argumentatie en stelt dat de beslissing om de uitkering toe te kennen aan de eerste klager, een fout was. De rechtbanken in Utrecht en in Amsterdam zullen hier een juridisch oordeel over vellen.

Vraag aandacht bij de politiek
De procedures bij de rechtbanken gaan over de juridische kant van de zaak, maar er zitten ook politieke en morele kanten aan. Hoe gaan minister en Kamerleden uitleggen dat een van de zes klaagsters wel een uitkering krijgt en de andere vijf niet, laat staan alle vrouwen die tussen 2004 en 2008 in dezelfde positie zaten? U kunt overwegen deze vraag indringend aan de minister SZW, mr. L.F. Asscher, en Tweede Kamerleden (via cie.szw@tweedekamer.nl) te stellen, met uw eigen verhaal erbij. Zo zou het onderwerp weer aandacht kunnen krijgen bij de begrotingsbehandeling SZW (gepland voor 30 november 2015).

Follow-up dialoog bij CEDAW
Zoals we eerder schreven weigert het kabinet gehoor te geven aan de aanbevelingen van CEDAW, ten aanzien van zowel de zes klaagsters als van de vrouwen die in dezelfde positie zaten in de periode tussen 2004 en 2008. Het kabinet schreef dit in september 2014 in een brief aan CEDAW. Klaagsters hebben op verzoek van CEDAW hierop gereageerd (oktober 2014). Deze reactie is volgens het CEDAW-secretariaat voorgelegd aan Nederland als verdragspartij, maar die heeft hierop niet gereageerd. Klaagsters hebben in oktober 2015 CEDAW op de hoogte gesteld van de nadere ontwikkelingen. Ook deze reactie is voorgelegd aan Nederland als verdragspartij. Daarna bleek dat er vorig jaar iets is misgegaan met de post. Inmiddels zijn beide brieven op het ministerie van buitenlandse zaken. We zijn benieuwd of de follow-up dialoog nu wel van de grond komt.
In de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag waaraan het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op dit moment werkt, zal de kwestie aan de orde worden gesteld.

Rechtszaak tegen minister Asscher
Klaagsters hebben rechtstreeks aan minister Asscher gevraagd hen te compenseren. Namens de minister is verwezen naar de brief naar CEDAW en is niet ingegaan op de argumenten van klaagsters. Hiertegen is bezwaar aangetekend door klaagsters. Dit bezwaar is niet ontvankelijk verklaard en tegen dat besluit is beroep aangetekend bij de rechtbank. De zitting zou oorspronkelijk begin november zijn, maar is verdaagd.

College voor de Rechten van de Mens (CRM)
In Mensenrechten in Nederland 2014 – Jaarlijkse rapportage roept het CRM de regering op om uitspraken van internationale toezichthouders, waaronder CEDAW, na te leven. In de kabinetsreactie van Minister Plasterk op deze Mensenrechtenrapportage wordt geen aandacht besteed aan deze dringende aanbeveling. De Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (coördinerende commissie mensenrechtenbeleid) heeft beide stukken voor kennisgeving aangenomen. Jammer. We verwachten dat het CRM in zijn schaduwrapportage over de voortgang van de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag aan deze kwestie aandacht zal besteden.

Oproep voor bijdrage aan de actiepot
In de vorige nieuwsbrief riepen we degenen die zich gemeld hebben bij het Meldpunt zwangere zelfstandigen van FNV Vrouw op een bijdrage over te maken ter aanvulling van de actiepot. Hierop hebben verschillende onder u, soms genereus, gereageerd. Onze hartelijk dank daarvoor!
Met de pakweg € 750 die binnen is gekomen hebben we enige van de bovengenoemde activiteiten kunnen bekostigen.
We hoopten echter op meer en vroegen ieder van de kleine 600 vrouwen die zich hadden gemeld een bijdrage, van zeg een tientje. Deze gift is fiscaal aftrekbaar want de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie geen tientje kan missen vragen we een symbolische bijdrage over te maken, als blijk van uw waardering voor onze inzet voor deze principiële zaak.
IBAN NL81 INGB 0004 65 53 38 t.n.v. Vereniging voor Vrouw en Recht Leiden, o.v.v. bijdrage CEDAW zaken

Namens de steungroep,
Leontine Bijleveld (lid FNV Vrouw en VVR)