Zwangerschapsuitkering zelfstandigen 2004-2008

In 2004 is de het betaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen afgeschaft. Daardoor moesten zwangere zelfstandigen zonder uitkering hun verlof uitzitten. Per 4 juni 2008 is na intensieve lobby van vrouwenbeweging, vakbeweging en zelfstandigenorganisaties een nieuwe regeling ingevoerd: de ZEZ. Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen. Na de intrekking van die eerste publieke verzekering hebben FNV, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en zeven individuele vrouwen tot aan de Hoge Raad geprocedeerd tegen de Staat der Nederlanden. Zij waren van mening dat de intrekking van de regeling onrechtmatig was vanwege internationale verplichtingen waaraan Nederland gebonden is. Leontine Bijleveld is vanaf het begin, toen ze nog bij het FNV-vrouwensecretariaat werkte bij de zaak betrokken. Door rechtbank, hof en Hoge Raad zijn hun vorderingen ter zake afgewezen. Namens zes van de vrouwen is eind 2011 een klacht ingediend bij het CEDAW-Comité, dat toeziet op naleving van het VN-Vrouwenverdrag.
Op 17 februari 2014 heeft CEDAW klaagsters volledig in het gelijk gesteld. De uitspraak is, met een samenvatting op de website van de Vereniging voor Vrouw en Recht gepubliceerd. FNV-vrouw heeft een meldpunt geopend waar lotgenoten zich kunnen melden. Dat waren er al snel meer dan 500.
Op 19 september 2014 heeft de Nederlandse regering aan CEDAW laten weten geen gehoor te zullen geven aan de dringende aanbevelingen van het Comité. Geruime tijd later heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat ook aan betrokken vrouwen laten weten. Sindsdien is zowel via de juridische weg als via politieke lobby getracht de regering van standpunt te doen veranderen.
De klaagsters hebben zelf, gesteund door het Proefprocessenfonds en de vakbonden waar ze lid van zijn,  een uitkering aangevraagd bij het UWV en hebben na afwijzing bezwaar en beroep aangetekend.
Uiteindelijk heeft de Centrale Raad van Beroep in juli 2017 in een tussenvonnis geoordeeld dat afschaffing van de zwangerschapsuitkering in 2004 zonder compensatie of overgangsmaatregel was in strijd met het Vrouwenverdrag. UWV en kabinet kregen 16 weken de tijd om te bedenken hoe uitvoering gegeven zou worden aan het VN-Vrouwenverdrag.
In oktober 2017 heeft het kabinet bekend gemaakt een compensatieregeling voor betrokkenen tot stand te zullen brengen. Zie persbericht van.VVR en bondgenoten.
Tussen mei en oktober 2018 konden betrokken vrouwen een compensatie-uitkering aanvragen. Die is in de eerste maanden van 2019 uitgekeerd.

Na15 jaar lobby, actie en procedures een klinkend resultaat!
Leontine werkt aan een publicatie om deze activiteiten  te documenteren. Het boek zal in 2021 verschijnen.

 

Met een nieuwsbrief werden de vrouwen van het meldpunt op de hoogte gehouden. Hieronder de meeste:

Nieuwsbrief ZZP maart 2018_versie17maart

Nieuwsbrief Meldpunt Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen_Feb2018

Nieuwsbrief Meldpunt 7 december 2017

Aanvulling op Nieuwsbrief Meldpunt Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen van 19 oktober 2017

Nieuwsbrief ZZP oktober 2017

Nieuwsbrief Meldpunt 28 juli 2017

nieuwsbrief_meldpunt_zwangere_zelfstandigen_sept_2016-2

Nieuwsbrief van het meldpunt zwangere zelfstandigen november 2015

Nieuwsbrief van het meldpunt zwangere zelfstandigen juli 2015