Nieuwsbrief Meldpunt Zwangere Zelfstandigen 2004-2008 juli 2015

Beste vrouwen,

Helaas kunnen we nog niet melden dat minister Asscher om is. Nog steeds is hij niet bereid om gehoor te geven aan de dringende aanbeveling van het CEDAW-Comité om de zelfstandig werkende vrouwen te compenseren die tussen 2004 en 2008 geen zwangerschapsuitkering kregen.
Naar verluidt vreest hij voor de kosten. In een gezamenlijk brief (26 februari 2015) aan de Tweede Kamer rekenden Vereniging voor Vrouw en Recht, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en het Netwerk VN-Vrouwenverdrag voor dat dit wel mee viel.
Slecht één fractie besteedde in het Algemeen Overleg (uiteindelijk begin april) enige aandacht aan deze kwestie (de SP) en dan nog heel algemeen. De minister kwam weg met de dooddoener dat het onderwerp eerder al aan de orde was geweest, bij de begroting SZW eind 2014.

Follow-up dialoog CEDAW
Het CEDAW Comité dat toeziet op naleving van het VN-Vrouwenverdrag kent ook een eigen follow-up dialoog op klachtuitspraken ingevolge het individueel klachtprotocol, zoals de uitspraak in de klacht die de zes onderneemsters hadden voorgelegd. Met die dialoog hoopt het Comité te bevorderen dat de klachtuitspraken inderdaad worden opgevolgd. De Nederlandse regering had haar afwijzende standpunt medio september aan het CEDAW-Comité laten weten. Vervolgens konden klaagsters hun visie daarop geven. Dat deden ze eind oktober. Reactie van klaagsters is vervolgens weer voorgelegd aan de Nederlandse regering, maar hoewel een termijn van drie maanden normaal is en dus uiterlijk half februari een reactie binnen had moeten zijn, is Den Haag oorverdovend stil gebleven. Hoog tijd om eens aan de bel te trekken!

Nieuwe procedures
Ondertussen zijn nieuwe procedures gestart namens klaagsters. Langs twee routes. In de eerste plaats heeft een aantal klaagsters met de uitspraak van het CEDAW-Comité in de hand een uitkering aangevraagd bij het UWV. Advocaat Mac Vijn van Bosch Advocaten had daartoe een voorbeeld brief opgesteld. Bij de meesten is inmiddels een afwijzing van het UWV ontvangen en zijn de bezwaarprocedures gestart. Klaagsters worden hierbij gesteund door de juridische dienstverlening van de FNV bonden waar ze lid van zijn.
De tweede route betreft een procedure tegen de minister van SZW: klaagsters hadden via advocate Mac Vijn de minister schriftelijk gevraagd om uitvoering te geven aan de uitspraak van CEDAW in hun klachtprocedure. SZW heeft hierop afwijzend beschikt en heeft een tegen deze beschikking ingediend bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard. Hierop heeft advocaat Derk Domela Nieuwenhuis, die bij Bosch advocaten het dossier van de inmiddels gepensioneerde Mac Vijn heeft overgenomen, namens klaagsters de zaak voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.
Mac Vijn blijft op vrijwillige basis wel betrokken, net als de experts van de Vereniging voor Vrouw en Recht.

College voor de Rechten van de Mens
De VVR en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann hadden in oktober het College voor de Rechten van de Mens (CRM) gevraagd om een reactie op het negeren van de uitspraak van CEDAW door minister Asscher. “Gelet op de in artikel 3 WCRM genoemde taak van het College Rechten voor de Mens om toezicht te houden op de naleving van aanbevelingen van internationale instanties zijn de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann benieuwd naar de opvattingen van het College over de afwijzende opstelling van het kabinet.
Ook klaagsters hadden het CRM om een reactie gevraagd.
In Mensenrechten in Nederland 2014 – Jaarlijkse rapportage roept het CRM de regering op om uitspraken van internationale toezichthouders na te leven. Het blijkt dat Nederland in 2014 drie uitspraken naast zich heeft neergelegd. Bij twee ervan is het kabinet in tweede instantie toch tot maatregelen overgegaan (opvang mensen zonder verblijfsstatus en hoger beroep in strafzaken). De derde is de CEDAW-zaak. Hier moet nog bewogen worden door de regering. Snel naar we hopen.

Oproep voor bijdrage aan de actiepot
De nu al meer dan acht jaar durende procedures hebben veel geld en energie gekost. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft diep in de buidel moeten tasten. Experts hebben om niet en voor eigen rekening bijdragen geleverd. Gelukkig nemen FNV bonden nu ook kosten voor hun rekening. Aanvulling van de actiepot is echter niet alleen welkom, maar ook noodzakelijk.
Van meet af aan is de inzet van betrokkenen geweest om compensatie voor alle gedupeerde zwangere zelfstandigen 2004-2008 tot stand te brengen, waarvan tot nu toe een kleine 600 zich hebben gemeld bij het Meldpunt zwangere zelfstandigen van FNV Vrouw. Het merendeel is geen lid van een FNV bond of donateur van het proefprocessenfonds.
Daarom vragen we hen nu een bijdrage. Als iedereen een tientje stort kunnen we met de opbrengst van een kleine € 6000 weer een tijdje vooruit. Meer mag ook als u het kunt missen. De gift is fiscaal aftrekbaar want de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie geen tientje kan missen vragen we een symbolische bijdrage over te maken, als blijk van uw waardering voor onze inzet voor deze principiële zaak.
IBAN NL81 INGB 0004 65 53 38 t.n.v. Vereniging voor Vrouw en Recht Leiden, o.v.v. bijdrage CEDAW zaken

Namens de steungroep,
Leontine Bijleveld (lid FNV Vrouw en VVR)